NoMadness In My Bus

NoMadness In My Bus

Algemene voorwaarden

 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van NoMadness In My Bus
 • Diensten: alles dat NoMadness In My Bus ten behoeve van een Klant, binnen het kader van de Overeenkomst maakt, doet en/of onderneemt.
 • NoMadness In My Bus die de Diensten aan een Klant aanbiedt en uitvoert, gevestigd is in Turis, Valencia en staat ingeschreven onder nummer 461193417413 van de Seguridad Social.
 • Overeenkomst: alles tussen NoMadness In My Bus
 • en een Klant is overeengekomen, inclusief eventuele
 • wijzigingen en aanvullingen.
 • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie NoMadness In My Bus een Overeenkomst aangaat dan
 • wel een aanbieding doet.
 • Partij(en): NoMadness In My Bus en/of de Klant.
 1. Toepasselijkheid
 2. Op alle rechtsbetrekkingen met NoMadness In My Bus, waaronder begrepen maar niet beperkt tot offerte aanvragen, offertes, aanbiedingen, bevestigingen, Overeenkomsten en leveringen van diensten door of namensNoMadness In My Bus, zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing.
 1. Door een Klant gehanteerde algemene voorwaarden en andere (van de Algemene voorwaarden afwijkende) bedingen worden door NoMadness In My Bus uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Eventuele afwijkende voorwaarden van onderhavige Algemene voorwaarden zijn voor NoMadness In My Bus slechts bindend indien NoMadness In My Bus zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.
 3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW 7:407 lid 2 BW en 7:408 (jo. 413) BW is expliciet uitgesloten.
 1. Aanbiedingen
 2. Alle aanbiedingen of offertes van NoMadness In My Bus zijn te allen tijde vrijblijvend en hooguit één maand geldig, tenzij in het aanbod of de offerte een ander termijn van aanvaarding is genoemd.
 3. De aanbiedingen en offertes van NoMadness In My Bus mogen zonder toestemming van NoMadness In My Bus niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 1. Totstandkoming van de Overeenkomst
 2. Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van NoMadness In My Bus, dan wel doordat NoMadness In My Bus zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door een Klant gegeven opdracht. Klant is zelf verantwoordelijk voor het zich op de hoogte stellen van deze geldende Algemene Voorwaarden welke openbaar gepubliceerd staan op de website van NoMadness In My Bus en bij betaling en/of aanvang van de samenwerking verklaart Klant automatisch accoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 1. Wijzigingen

1. NoMadness In My Bus heeft te allen tijd het recht Overeenkomsten te weigeren of aan de levering en/of uitvoering nadere voorwaarden te verbinden.

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst door een Klant dienen tijdig en schriftelijk aan NoMadness In My Bus te worden meegedeeld. De wijzigingen in de Overeenkomst zijn van kracht door en vanaf de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding ervan door NoMadness In My Bus. Indien de wijzigingen hogere kosten veroorzaken worden deze een Klant extra in rekening gebracht.
 2. Indien wijzigingen in de Overeenkomst door een Klant geheel of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst betekent, is NoMadness In My Bus gerechtigd gemaakte kosten, geleden verlies of. gederfde winst in rekening bij een Klant te brengen.

NoMadness In My Bus behoudt zich het recht voor meer Diensten dan vermeld in de Overeenkomst of in de bevestiging uit te voeren en aan een Klant in rekening te brengen, indien deze Diensten in het belang zijn van een Klant en/of noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst. Een Klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende Diensten.

 1. Uitsluiting herroepingsrecht

Op digitale producten, waaronder een e-book, geldt geen herroepingsrecht. Bij het aangaan van de

overeenkomst heeft de Klant uitdrukkelijk verklaard afstand te doen van het herroepingsrecht en

ingestemd met de directe levering van het product.

 1. Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van NoMadness In My Bus

 redelijkerwijs noodzakelijk is, is NoMadness In My Bus

gerechtigd om (namens en) voor rekening van een Klant derden in te schakelen. Zo mogelijk en/of zo nodig zal NoMadness In My Bus de een Klant hierover informeren.

 1. Duur en beëindiging

Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Na ommekomst van de in de Overeenkomst bepaalde duur treden Partijen in overleg over een eventuele verlenging van de Overeenkomst.

 1. Leveringstermijn(en)
 2. Door NoMadness In My Bus opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor NoMadness In My Bus nimmer als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Ingeval van overschrijding door NoMadness In My Bus van enige termijn is NoMadness In My Bus eerst na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijk gesteld termijn van tenminste veertien (14) werkdagen in verzuim.
 1. Informatieverstrekking door een Klant
 2. Een Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die NoMadness In My Bus meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Een Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan NoMadness In My Bus ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 1. Adviezen

NoMadness In My Bus kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, rapportage,

planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Een Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of de adviezen worden opgevolgd.

 1. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van NoMadness In My Bus kunnen beïnvloeden, zoals de inzet en medewerking van een Klant, alsmede de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van een Klant en diens medewerkers.
 1. Coaching
 2. Een reeds ingeplande coaching sessie kan tot 24 uur voor de betreffende afspraak (kosteloos) geannuleerd worden. Daartoe dient een Klant de desbetreffende coaching sessie online via mail, bellen, whatsapp te annuleren.
 1. Indien een Klant een reeds ingeplande coaching sessie tijdig annuleert, dient zij daartoe zelf een vervangende coaching sessie in te plannen.
 2. Indien een Klant de afspraak niet tijdig, dan wel onjuist annuleert, heeft een Klant geen recht om een kosteloze vervangen coaching sessie in te plannen.
 3. De inhoud van de door NoMadness In My Bus aangeboden coaching sessies en de gedurende de coaching sessies verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard. De coaching sessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van een Klant.
 4. Een Klant zal NoMadness In My Bus schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coaching sessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor een Klant aandacht wenst.
 5. Een Klant begrijpt dat het succes van ieder individu afhangt van vele factoren, waaronder zijn of haar achtergrond, toewijding, verlangen en motivatie. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, erken je, dat er geen garantie bestaat dat je geld zult verdienen of een bepaald resultaat zult behalen als gevolg van het inschakelen van NoMadness In My Bus.
 6. Het is verboden om (les)materiaal en methodes over te nemen of te kopiëren voor het eigen bedrijf van de Klant.
 7. Een Klant begrijpt en erkent dat alle verkopen definitief zijn bij het geven van een schriftelijk en/of mondeling akkoord op het voorstel en dat er geen restituties worden verleend, ook niet als je besluit om te stoppen met deelname aan de individuele- of groepscoaching.
 1. Prijzen
 2. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€), exclusief B.T.W. en/of andere heffingen van overheidswege en eventuele bijkomende kosten, zoals reis-, verzend-, koerierskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Kostenverhogende omstandigheden (waaronder prijsstijgingen) zijn en blijven voor rekening van een Klant, ook na het tot stand komen van de Overeenkomst, ongeacht de periode die is verstreken tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst.
 1. Prijsindexering
 2. De bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. NoMadness In My Bus heeft het recht de aan een Klant te berekenen vergoedingen jaarlijks per januari aan te passen.
 3. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan een Klant.
 1. Facturering en betaling
 2. Een Klant dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum de factuur via overmaking te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur dient voor aanvang van de levering voldaan te zijn, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.
 1. Een Klant is, zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim indien niet binnen de overeengekomen termijn is betaald, tevens zijn alle vorderingen die NoMadness In My Bus op de een Klant heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is NoMadness In My Bus bevoegd de (verdere)nakoming van alle Overeenkomsten met de een Klant op te schorten.
 2. Bij een niet tijdige betaling door een Klant is over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening is wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op een Klant komen ter zijner laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.
 3. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van NoMadness In My Bus is het een Klant niet toegestaan haar betalingsverplichting(en) jegens NoMadness In My Bus op te schorten en/of te verrekenen met een vordering van een Klant op NoMadness In My Bus, uit welke hoofde dan ook.
 1. Privacy
 2. Partijen houden zich bij uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, die betrekking heeft op de andere Partij.
 1. Een Klant stelt NoMadness In My Bus onmiddellijk in kennis indien naar de mening van een Klant een instructie een inbreuk oplevert op de AVG of enige andere wettelijke bepaling inzake gegevensbescherming.
 2. Persoonsgegevens die betrekking hebben op NoMadness In My Bus mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NoMadness In My Bus door of namens een Klant verwerkt worden.
 1. Opschorting en ontbinding

NoMadness In My Bus is gerechtigd om per direct zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke

tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige

schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:

 • indien een Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met NoMadness In My Bus overeengekomen Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit;
 • indien goede grond bestaat voor de vrees dat een Klant niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens NoMadness In My Bus te voldoen en niet is voldaan aan een schriftelijke sommatie van NoMadness In My Bus binnen de daartoe gestelde termijn;
 • ingeval van een faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – (van het bedrijf) van een Klant, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van haar vorderingen.
 1. In elk van de in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van NoMadness In My Bus op een Klant direct en in hun geheel opeisbaar en is NoMadness In My Bus gerechtigd om de uit de Overeenkomst vervaardigde zaken, werkwijzen en/of toebehoren terug te nemen.
 2. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte Diensten onverlet. Daarenboven is NoMadness In My Bus alsdan gerechtigd van een Klant te vorderen

vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van een Klant

en de ontbinding van de Overeenkomst, daaronder begrepen het door NoMadness In My Bus gederfde

inkomen.

 1. Klachten
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst of een product moeten binnen bekwame tijd nadat het gebrek is geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij NoMadness In My Bus.
 3. De Klant dient NoMadness In My Bus in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen alvorens het geschil aan een rechterlijke instantie zal worden voorgelegd.
 1. Overmacht

NoMadness In My Bus is nimmer aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmacht situatie de

verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan worden nagekomen.

 1. In geval van overmacht is NoMadness In My Bus gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat NoMadness In My Bus deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is. Gedurende de opschorting is NoMadness In My Bus bevoegd te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van NoMadness In My Bus onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt.
 1. Aansprakelijkheid

NoMadness In My Bus zal zich inspannen om de Overeenkomst naar behoren en met zorg uit te voeren,

maar zal en kan nimmer garanderen dat het uitvoeren van de Diensten te allen tijde mogelijk zal zijn. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

NoMadness In My Bus geeft geen garantie op de (uitvoering van de) werkzaamheden uit hoofde van de

Overeenkomst. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van NoMadness In My Bus alleen geacht te bestaan indien NoMadness In My Bus dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft beloofd.

 1. Onverminderd de elders in de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid vanNoMadness In My Bus, is de aansprakelijkheid van NoMadness In My Bus beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de betreffende werkzaamheden, dan wel tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. De hoogte van het door NoMadness In My Bus te betalen schadebedrag is beperkt tot de geldelijke waarde van maximaal de factuurwaardevan 1 (één) maand voorafgaand aan het betreffende feit.

NoMadness In My Bus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van een Klant of derden.

 1. Voor zover de een Klant schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van NoMadness In My Bus, dan wel van door NoMadness In My Bus ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door NoMadness In My Bus te betalen schadebedrag is beperkt tot een bedrag van € 5.000,- per schadetoebrengend feit, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.
 2. Ieder vorderingsrecht van een Klant, waaronder wegens schade of opnieuw uitvoering van de werkzaamheden, vervalt indien de tekortkoming en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 1. Geheimhouding
 2. Een Klant zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie m.b.t. de uitgevoerde Diensten ter kennis of in handen van derden komt. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van NoMadness In My Bus zal een Klant informatie en/of gegevens welke haar door NoMadness In My Bus ter beschikking zijn gesteld, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het gebruik van de zaken en/of het uitvoeren van de Diensten overeenkomstig de Overeenkomst.
 3. In het bijzonder ziet de geheimhouding op de door NoMadness In My Bus opgestelde adviezen,rapportages, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de Overeenkomst van een Klant. Het is een Klant uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden, tenzij vooraf schriftelijke toestemming door NoMadness In My Bus

is gegeven.

 1. De geheimhoudingsverplichting legt een Klant ook de door hen in te schakelen derden op.
 1. 22.Intellectuele eigendomsrechten

NoMadness In My Bus behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van het intellectuele eigendom heeft, of geldend kan maken.

 1. Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, afbeeldingen, programmatuur, software, tekeningen etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, etc.) en knowhow worden en blijven eigendom van NoMadness In My Bus, ook al zijn de een Klant voor vervaardiging daarvan kosten in rekening gebracht. Het is de Klant niet toegestaan deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, tenzij NoMadness In My Bus hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
 2. De Klant garandeert dat de door haar aan NoMadness In My Bus te leveren zaken en/of uit te oefenen Leveringen geen inbreuk zullen maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 3. De Klant vrijwaart NoMadness In My Bus voor aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en zal NoMadness In My Bus alle schade en kosten vergoeden die daarvan het gevolg zijn.
 1. 23.Boete
 2. 24.Bij overtreding van het bepaalde in artikelen 3, 16, 21 en 22 van deze Algemene voorwaarden verbeurt een Klant ten behoeve van NoMadness In My Bus zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van €5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat een Klant in overtreding is.
 3. Een door een Klant verschuldigde boete laat onverlet het recht van NoMadness In My Bus op vergoeding van door haar geleden schade, kosten en rente.
 1. 24.Wijziging Algemene voorwaarden

NoMadness In My Bus mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment (eenzijdig)

wijzigen en/of aanvullen.

 1. Indien een Klant een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding daarvan de Overeenkomst schriftelijk opzeggen of (naar keuze vanNoMadness In My Bus) de Overeenkomst voortzetten onder de gecontracteerde voorwaarden.
 2. Gebruik van de Diensten na de datum van inwerkingtreding geldt te allen tijde als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Algemene voorwaarden.
 1. 25.Overige bepalingen
 2. 26.Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 1. In alle gevallen waarin de relatie tussen een Klant en NoMadness In My Bus eindigt, ingevolge enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze Algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen NoMadness In My Bus en een Klant is Spaans recht van toepassing.
 3. Uitsluitend de rechtbank is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Opgemaakt te Oud Beijerland d.d. 01-01-2018